„Nugrimzdusi Klaipėda“

„Nugrimzdusi Klaipėda“

„Nugrimzdusi Klaipėda“

„Nugrimzdusi Klaipėda“ viršelis

Jovitos Saulėnienės ir Rasos Tarik knygoje „Nugrimzdusi Klaipėda“ vokiečių ir lietuvių kalbomis pateikiama medžiaga apie Klaipėdos, anksčiau vadinto Memeliu, miesto istoriją, jo raidą, skirtingo luomo ir profesijų miestiečių gyvenseną bei jauseną, žymius architektūros statinius, tradicijas pačių gyventojų ar mieste apsilankiusių žymių žmonių akimis. Knyga gali sudominti tyrinėjančius Klaipėdos miesto istorinę kultūrinę praeitį. Iliustruojama Klaipėdos ankstesniųjų dailininkų meniniais darbais, taip pat senaisiais žemėlapiais ir kitokia dokumentine medžiaga.

Tai buvo prieš Japonų karą. Iš kažkur pradėjo sklisti gandai, kad Klaipėda nugrims. Bet tai nebuvo dar taip baisu. Pašnekės ir vėl nutils. Ir ne taip į baimę varo. Bet vieną vakarą atbėgo kažkokia Padagik ir pradėjo versti: „Kaip čia bus, kad pradės ristis jūros bangos per namus, gyvuliai baubs, žemė smuks iš po kojų – žmonės verks – pražūtis!“ Visi akis išplėtė, lyg tuoj tai ir įvyks. Ji sako: „Aš dar atėjau su Jumis atsisveikint, rytą jau išvažiuosiu aukštyn, reiks skubėt, kad ir nenuskęsčiau. Kas čia tik bus! O jūs mislijat čia pasilikt?

Geriau kur nuvažiuot. „Na, juk valdžia ir turi žinoti, kad Klaipėda nugrims, ana sugalvos ką nors, – sakė Srugienė. – Ji ūkininkė ir visą amžių čia gyvenu: čia karvės, kiaulės, žąsys, vištos, arkliai. Kaip jai į galvą šauna bėgti!“ „Aš ir nieko nesapnavau, juk daug nusapnuoji, turbūt prasimano kas.“ Visi paliko rimti, niekas jokių juokų nebekrėtė, visaip šiame sviete nutinka. Ir tie gandai ne tik dabar, jie buvo nešiojami ir anksčiau. Ir Klaipėda tebestovi.

ištraukos iš „Nugrimzdusi Klaipėda“

Rasa Krupavičiutė Tarik (Tariq)

Rasa Krupavičiutė Tarik (Tariq)

Rasa Krupavičiutė Tarik (Tariq)

Rasa Krupavičiutė Tarik

Vertėja

Rasa Tarik (gim. 1975 m.) – Klaipėdos universiteto germanistikos specialybės absolventė. Dirbo Tomo Mano muziejuje, S. Dacho namuose. Vertėja iš vokiečių į lietuvių ir iš lietuvių į vokiečių kalbas. Į vokiečių k. išvertė R. Rimantienės „Akmens amžius Lietuvoje“( 2005 ), E. Jonušo „Likimo spąstuose: sapnų ir tikrovės variacijos“(2002) ir kt. Ženklus įnašas lietuvių kultūrai jos Prūsų Lietuvos autorių kūrinių vertimai. Tai S. Dacho eilės, karalienės Luizės laiškai, žinomų „Memeler Dampfboot“ žurnalistų rašiniai apie senąją Klaipėdą bei jo kraštą.
Šiuo metu R. Tarik gyvena JAV.

Jovita Saulėnienė

Jovita Saulėnienė

Jovita Saulėnienė

Jovita Saulėnienė

Literatūrologė

1945 09 30 Endriejave (Klaipėdos raj.)

1963 m. baigė Endriejavo vidurinę mokyklą, 1963-1967 m. studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute Lietuvių kalbos ir literatūros studijas.
1967-1971 m. – Valkininkų (Varėnos r.) vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 1972-1988 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Lietuvių kalbos ir literatūros katedros dėstytoja, 1999-2005 m. – S. Dacho namų direktorė ir mėnraščio „Vokiečių žinios Lietuvoje“ redaktorė.
Rytų Prūsijos istorinio, kultūrinio, literatūrinio leidinio „Smiltė“ lietuvių ir vokiečių kalbomis redaktorė, leidybos projekto rengėja (2001-2011 m.), išleido knygas apie Prūsijos karalienę Luizę (2004 m.), pirmąjį Klaipėdos poetą S. Dachą (2005 m.). Išleista knyga rusų kalba „Koroleva Luiza“(2007 ); Kartu su R. Tarik parengė ir išleido knygą „Nugrimzdusi Klaipėda“ apie senąją Klaipėdą (2009 m.), „Das versunkene Memel. Nugrimzdusi Klaipėda“ II tomas (2015), už kurią 2015 m. rugpjūčio 1 d. įteikta Prūsos premija. Autorės straipsniai apie senąją Klaipėdą paskelbti kultūros ir meno žurnale “Durys”.
J. Saulėnienės ir R. Tarik sudarytoje, leidykloje „Druka“ išleistoje knygoje „Nugrimzdusi Klaipėda“ vokiečių ir lietuvių kalbomis pateikiama medžiaga apie Klaipėdos, anksčiau vadintos Memeliu, miesto istoriją, jo raidą, skirtingo luomo ir profesijų miestiečių gyvenseną bei jauseną, žymius architektūros statinius, tradicijas pačių gyventojų ar mieste apsilankiusių žymių žmonių akimis.
Knyga iliustruojama Klaipėdos ankstesniųjų dailininkų meniniais darbais, senaisiais žemėlapiais ir kita dokumentine medžiaga.
Veda paskaitas ir literatūrinius vakarus apie senąją Klaipėdą.

2009 m. Jovitai Saulėnienei ir Rasai Tarik skirta literatūrinė Ievos Simonaitytės premija už knygą „Nugrimzdusi Klaipėda“.